Novosti

Kronika

Зa глaсaњe нa рeфeрeндуму рeгистрaциja дo 25. дeцeмбрa

Aкo жeлe дa судeлуjу нa рeфeрeндуму 16. jaнуaрa, држaвљaни Србиje кojи имajу бoрaвиштe у инoстрaнству прeкo диплoмaтскo-кoнзулaрнoг прeдстaвништвa РС нajкaсниje дo 25. дeцeмбрa 2021. мoгу пoднeти зaхтeв дa сe у jeдинствeни бирaчки списaк упишe дa ћe нa прeдстojeћeм рeпубличкoм рeфeрeндуму глaсaти у инoстрaнству

Large refer

(foto B.P./ATAImages )

Za 16. januar 2022. godine zakazan je referendum u cilju potvrđivanja Akta o promeni Ustava Republike Srbije na kome će svoj glas moći dati i birači koji imaju boravište u inostranstvu.

Oni preko diplomatsko-konzularnog predstavništva RS najkasnije pet dana pre zaključenja jedinstvenog biračkog spiska, odnosno do 25. decembra 2021., mogu podneti zahtev da se u jedinstveni birački spisak (JBS) upiše podatak da će na predstojećem republičkom referendumu glasati u inostranstvu.

Zahtev za upis u JBS mora da sadrži sledeće podatke - ime, prezime i ime jednog roditelja birača; jedinstveni matični broj birača (JMBG); opštinu, odnosno grad i adresu prebivališta birača u Srbiji, podatke o opštini, odnosno gradu i adresi boravišta u inostranstvu prema kojoj će birač glasati na predstojećem republičkom referendumu, kao i potpis podnosioca zahteva.

Diplomatsko-konzularno predstavništvo Republike Srbije, kome je podnet zahtev za upis u JBS, podatke dostavlјa nadležnoj opštinskoj, odnosno gradskoj upravi po mestu prebivališta birača u zemlјi, koja o tome donosi rešenje.

Po donošenju rešenja o određivanju biračkih mesta od strane nadležne izborne komisije za glasanje na referendumu, nadležna opštinska, odnosno gradska uprava donosi rešenje o upisivanju podatka da će birač glasati prema mestu boravišta u inostranstvu, kao i biračko mesto na kome će glasati, odnosno rešenje da nisu ispunjeni uslovi za glasanje prema mestu boravišta u inostranstvu.

Nakon donošenja rešenja da će birač glasati prema mestu boravišta u inostranstvu i upisu tog podatka u JBS, birač se upisuje u izvod iz jedinstvenog biračkog spiska prema mestu boravišta u inostranstvu.

Podatak o glasanju u inostranstvu može se upisati samo za lice koje je već upisano u jedinstveni birački spisak. Lice koje je državljanin RS i ima prijavljeno prebivalište u Republici Srbiji, a nije upisano u JBS neophodno je da najpre podnese zahtev za upis u JBS. Tek pošto zahtev bude rešen, odnosno nadležni organ donese rešenje o upisu u JBS, onda se može primiti zahtev za glasanje u inostranstvu.

Uvid u JBS može se izvršiti elektronskim putem, unošenjem podatka o JMBG-u i registarskom broju lične karte, na zvaničnoj internet  stranici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave.

Popunjeni zahtevi mogu se dostaviti Ambasadi Republike Srbije u Zagrebu lično ili na elektronsku poštu: konzularno@ambasada-srbije.hr

Kronika

Kolačići (cookies) pomažu u korištenju ove stranice. Korištenjem pristajete na korištenje kolačića. Saznajte više